Skip Top Navigation
image: Click here to return to the Yuba County home page.
image: Yuba County scenery

Office of Emergency Services

Robert Bendorf - County Administrator

Scott Bryan - Emergency Operations Manager
 Briana Schuette - Emergency Operations Planner

915 8th. St., Suite 117, Marysville, Ca 95901

(530) 749-7520 Fax: (530) 749-7524
Txoj kev npaj muaj kev puas tsuaj rau tsev neeg

Ib Pob Khoom Siv Thaum Muaj Kev Puas Tsuaj (PDF)           Tswv Yim Npaj rau Cov Neeg Laus (PDF)Tswv Yim Npaj rau Cov Neeg Xiam Oob Qhab Toob Kas Kev Pab Cuam (PDF)Kev Qhia Me Ntsis Rau Tus Tswv Muaj Tsiaj Txhu (PDF)


Npaj  Tseg  Yog  Pib  Ntawm Koj

Thaum muaj kev puas tsuaj lawm, koj thiab koj tsev neeg puas npaj txhij?  Koj puas ntshai tsam koj nyob tim haujlwm, tsev kawm ntawv, nyob hauv lub tsheb, thiab nyob rau lawm lub lav.  Yog li ntawd no, koj puas paub nhriav koj tsev neeg?  Koj puas paub tias koj tsev neeg nyob qaib nyob zoo thiab?  Koj puas npaj tau leej twg thauj koj tus neeg xiam oob qhab nyob hauv koj tsev neeg?

 

Txoj kev puas tsuaj ua rau tibneeg sawvdaws muaj kev nyuaj siab txog plaws ntaum yav txua txua xyoo.  Txoj kev puas tsuaj dhuav ntau yam rau tibneeg, rau daim av, thiag rau luv nroog.  Yog txoj kev puas tsuaj muaj tshwm no ces cov emergency management personnel thiab disaster-relief koos haum mam li teb tabsis cov first responder nyob ze thiab emergency services yuav teb tsis tau rau koj sai. 

 

Koj yuav tsum npaj khoom tseg kom txaus li 3 hnub.  Npaj ib pob khoom muaj ntaub qhwv, mov noj, cua sov, ntaub sov ntes, tsev nkaum, thiab dej hauv.  Npaj thiab xyaum ib txoj kev tawv yog thaum muaj kev puas tsuaj.

 

Tham nrog cov neeg ib ncig ntawm qhov chaws koj nyob seb yog muaj kev puas tsuaj no nej sawvdaws yuav ua li cas ua ntej, thaum ntawd, thiab tom qab ntawd.  Noog seb puas muaj leej twg txawj kho mob thiab txawj kho khoom.  Noog seb lawm puas muaj tib neeg laus hauv tsev thiab tib neeg xiam oob qhab xav tau kev pab.

Sib Koom Tuas Peb Cov Teeb Meem Uake

SIB KOOM TUAS PEB COV TEEB MEEM UAKE (PDF)


Office of Emergency Services • 915 8th. St., Suite 117, Marysville, CA 95901 • (530) 749-7520 • Fax: (530) 749-7524

 

©2009 County of Yuba, CA